Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TrueOne, s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

Všeobecné ustanovenia

 

  1. Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť TrueOne, s.r.o., so sídlom Školská 40, 022 01 Čadca, IČO: 43 881 149 DIČ: SK2022516155, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19927/L (ďalej len ako „Predávajúci“).

Kontaktné údaje Predávajúceho

Tel.: 02 / 33 323 492 Mail: info@mojnabytok.sk
Sídlo: Školská 40, 022 01 Čadca
Banka: SLSP: 0313206595 / 0900
Pracovná doba: 7:30 - 16:00
Obedná prestávka: 12:00 - 13:00

Odberné miesto: Podzávoz 298, 022 01 Čadca

 

  1. Kupujúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok označuje fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, a to na jeho webovom sídle www.mojnabytok.sk (ďalej len ako „Kupujúci“).

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

  1. Tovarom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho -

www.mojnabytok.sk - sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke Predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.mojnabytok.sk (ďalej aj ako „Tovar“). Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa Predávajúceho pre konkrétneho Kupujúceho na základe špecifikácie danej Kupujúcim, a za ktorý bola prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha vo forme preddavkovej faktúry. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky a to telefonicky alebo mailom - záväznou akceptáciou objednávky.

  1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139
   http://www.soi.sk
   http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru zo sortimentu Predávajúceho v rozsahu ponuky Tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho, a to na www.mojnabytok.sk (ďalej len ako „Internetový obchod“) a uplatňujú sa výlučne pri zmluvách uzavretých na diaľku cez tento Internetový obchod.

II.

Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

  1. Kupujúci nakupuje tovar na základe objednávky odoslanej Predávajúcemu, a to vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len ako „Objednávka“).

                2. Umiestnenie ponuky Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu sa nepovažuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy. 

            3. Za návrh na uzatvorenie Zmluvy sa považuje odoslanie riadne vyplnenej Objednávky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá Objednávka musí obsahovať tieto údaje: objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Okrem týchto údajov musí každá objednávka obsahovať nasledujúce údaje:

 • ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte tiež meno a priezvisko, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo,

 • ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania alebo sídlo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

 

Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

 

  1. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať, zmeniť alebo doplniť údaje uvedené v objednávkovom formulári. Po vyplnení objednávkového formulára, bude mať Kupujúci v rámci procesu objednávania Tovaru možnosť zvoliť si spôsob úhrady kúpnej ceny, ako aj spôsob dodania tovaru. Kupujúci odošle Predávajúcemu Objednávku kliknutím na tlačidlo ,,Objednať s povinnou platbou“.

  1. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky  vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

  2. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

  3. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

  4. Podmienky použitia darčekovej poukážky Môj nábytok

   Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode Môj nábytok (https://www.mojnabytok.sk/) do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do).  Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Poznámka pre predajcu". Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH. Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy. Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke). Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné, dopravu, dobierku, akcie, zľavy a iné poplatky. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

   

  III.

  Kúpna cena

   

   1. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci zahŕňa daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (ďalej len ako „Kúpna cena“) a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby, ktorými sú náklady spojené s montážou a vynáškou a Predávajúci tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť (ďalej len ako „Náklady súvisiace s dodaním Tovaru“)

   2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru mimo už uzavretých a potvrdených objednávok.

   3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Celkovú cenu tovaru predstavuje Kúpna cena tovaru spolu so všetkými nákladmi súvisiacimi s dodaním tovaru. Predávajúci má právo požadovať uhradenie zálohovej platby až do výšky 50% z ceny tovaru v prípade ak:

  - si zákazník objednáva tovar vyrábaný na mieru (kuchynské linky na vyskladanie, volí si vlastné farebné prevedenie a prípadné zmeny na tovare)

  - ak je cena za tovar vyššia ako 1000 €.

                 4Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť okrem Kúpnej ceny aj Náklady súvisiace s dodaním tovaru služby len v prípade, ak s nimi Kupujúci výslovne súhlasil, a to prostredníctvom zaškrtnutia zaškrtávacích políčok zobrazených Kupujúcemu v procese objednávania tovaru.

                  5Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov súvisiacich s dodaním tovaru, pričom ju môže uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

  a) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho,

  b) dobierkou v mieste dodania tovaru,

  c) dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby,

  d) platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery

  e) bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

                  6V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

                        7. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

              8. V prípade, ak kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, resp. nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

                  9. Základný cenník prepravy nájdete osobitne v cenníku na stránke Internetového obchodu. Je to základná cena, ktorá sa pre každý tovar určuje zvlášť, pričom cena sa líši podľa druhu tovaru, hmotnosti tovaru, vzdialenosti pri preprave a ďalších dodatočných podmienkach prepravy. Predávajúci využíva výhradne vlastnú dopravu.

                10. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky alebo doručením e-mailu.
  V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
  Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy.
  V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

                  11. Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočnených na základe zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru k prijatým platbám. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude Kupujúcemu odovzdaný spolu s dodaním tovaru.

  IV.

  Dodacie podmienky

   

   1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na stránke Internetového obchodu Predávajúceho.

   1. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Všetky rozmery uvedené pri konkrétnom tovare sú uvedené s možnou odchýlkou v rámci prípustnej tolerancie stanovenej príslušnými normami STN.

   1. Dodacia lehota každého tovaru je individuálna a záleží od dostupnosti tovaru. Informácia o obvyklej dostupnosti tovaru je zobrazená pri každej jednotlivej ponuke tovaru. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

   2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a čase, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Tovar je Predávajúcim dodávaný pred prvé vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola Kupujúcim dohodnutá ako miesto dodania.

   3.  Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a neprevezme Tovar podľa zmluvy osobne v Prevádzke Predávajúceho v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.

   4. V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradnou (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (faxom, mailom alebo poštou) informuje Predávajúceho.

   5. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme do doby uvedenej v kúpnej zmluve, v záväznej akceptácii objednávky, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 16 eur za každý deň uskladnenia tovaru.

   6. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

   7. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve

   8. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

   9. V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 8. čl. IV týchto všeobecných obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

   10. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

   11. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

   12. Ak kupujúci nevyužije svoje právo skontrolovať zásielku v prítomnosti zástupcu Predávajúceho, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

    1. Faktúra slúži aj ako záručný list, keď spolu s tovarom nie je dodaný záručný list výrobcu. Faktúra je Vám dodaná a podpísaná pri prevzatí tovaru.

    1. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 3. čl. IV. všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. 

    2. V prípade neprevzatia tovaru vo vopred  telefonicky potvrdenom termíne, dopravné bude účtované opätovne.   V.

   Prechod nebezpečenstva škody na tovare a výhrada vlastníctva

    

   1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo keď tak kupujúci neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

   2. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.
   3. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 

    

   VI.

   Zodpovednosť za vady tovaru, záruka, reklamácie

    

   1. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, resp. Objednávka Kupujúceho a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve, resp. v objednávke kupujúceho.

   2. Ak zmluva, resp. Objednávka Kupujúceho neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je Predávajúci. povinný Kupujúcemu dodať Tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, resp. v Objednávke Kupujúceho alebo ak tento účel nie je v zmluve, alebo v Objednávke Kupujúceho určený, na účel, na ktorý sa taký Tovar spravidla používa.
   3. Ak Predávajúci poruší povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, alebo Objednávka Kupujúceho a vady v dokladoch potrebných na užívanie Tovaru.
   4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.
   5. Predávajúci TrueOne, s.r.o. nezodpovedá tiež za vady tovaru v nasledovných prípadoch:

   •  ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru, do konca záručnej doby Tovaru,
   • ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou, ktorú Predávajúci nepoužil na plnenie svojho záväzku z kúpnej zmluvy,

   • ak vada Tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru,

   • ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,

   • ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii vzťahujúcej sa na tovar alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,

   • ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

   • ak vada Tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,

   • ak vada Tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

   • ak vada Tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

   Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s týmito obchodnými podmienkami, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

           6. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho.

           7. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní Tovaru alebo z vyhlásenia Predávajúceho vyplýva, že dodáva Tovar v menšom množstve alebo len časť Tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci Tovar ustanovenia o vadách Tovaru.

           8. Kupujúci je povinný prezrieť Tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na Tovare, pričom sa prihliadne na povahu Tovaru.

          9. Ak kupujúci Tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare.

         10. Predávajúci si v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. prostredníctvom tohto článku VOP plní voči spotrebiteľom notifikačnú povinnosť, ktorým kupujúcich - spotrebiteľov informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (ďalej ako "reklamácia"), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

           11. Reklamačný poriadok, ktorý je obsiahnutý v tomto článku a ktorý je imanentnou súčasťou VOP,  je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho.

          12. Tento článok upravuje práva kupujúceho - spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z.

          13. Tento článok upravuje práva kupujúceho - spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z.

           14. Ustanovenia tohto článku sa aplikujú výlučne v prípade, ak je zmluvnou stranou kúpnej zmluvy Kupujúci – spotrebiteľ.

          15. Podmienky záruky vyznačené Predávajúcim v záručnom liste majú prednosť pred ustanoveniami tohto článku.

          16. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcimspotrebiteľom. Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru pri prevzatí Kupujúcim - spotrebiteľom (záručná doba) je 24 mesiacov.

        17. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

         18. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci – spotrebiteľ po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru.

         19. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ Predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.

         20.  Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ Predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.

         21. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie Tovaru a táto končí neskôr ako lehota vyznačená Predávajúcim v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby Predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

          22. Záruka sa nevzťahuje na vady Tovaru, ktoré po jeho prevzatí boli spôsobené:

   • prirodzeným opotrebením tovaru,

   • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou alebo údržbou v rozpore s návodom na obsluhu),

   • mechanickým poškodením Tovaru, vrátane náhodného poškodenia tovaru, napríklad pádom, cudzím predmetom a pod.,

   • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,

   • prevádzkovaním tovaru mimo špecifikácií daných výrobcom,

   • prírodnými živlami,

   • prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a nevhodnou obsluhou.

        23.  Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

        24. Kupujúci - spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

         25. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

         26. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu - spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci - spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci - spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

        27. Ak má Kupujúci - spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom - spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

        28. Predávajúci poučuje Kupujúceho - spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a z § 623 Občianskeho zákonníka, vrátane súvisiacich relevantných ustanovení v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z., najmä o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. jednak bezprostrednou notifikáciou uvedených ustanovení Kupujúcemu – spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy, jednak tiež spôsobom, že umiestnila tieto VOP na internetovej stránke Predávajúceho a Kupujúci - spotrebiteľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky, ako aj ich uložením v prevádzke Predávajúceho, kde do nich môže Kupujúci – spotrebiteľ kedykoľvek počas otváracej doby nahliadnuť.

        29. Ak Tovar vykazuje vady, Kupujúci - spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. tak, že doručí tovar do prevádzkarne Predávajúceho a doručí Predávajúcemu aj prejav vôle Kupujúceho - spotrebiteľa uplatniť si svoje právo vyplývajúce z vadného plnenia (ďalej ako „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). Kupujúci - spotrebiteľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne špecifikovať druh a rozsah vady Tovaru; Kupujúci – spotrebiteľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a § 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

       30. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť Predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky: a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu, b) doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho - spotrebiteľa Predávajúcemu, c) doručenie záručného listu (ak bol vydaný) a d) doručenie dokladu o zaplatení kúpnej ceny.

        31. Ak je predmetom reklamácie Tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, Kupujúci - spotrebiteľ je okrem splnenia podmienok podľa ods. 21 tohto článku, s výnimkou písm. b), povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného Tovaru Predávajúcim alebo treťou osobou určenou Predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety tohto odseku.

       32. Predávajúci vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinná presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí Kupujúceho - spotrebiteľa v zmysle ods. 19 tohto článku. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

       33. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. Na základe rozhodnutia Kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

        34.  Ak Kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

       35. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci - spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie Predávajúci je povinný Kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

       36. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie a doručiť ho Kupujúcemu - spotrebiteľovi.

       37. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie a doručiť ho Kupujúcemu - spotrebiteľovi.

       38. Kupujúci - spotrebiteľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

       39. V prípade, ak kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zaniká kúpna zmluva podľa § 48 Občianskeho zákonníka s účinkami ex tunc. V tomto prípade sú zmluvné strany povinné si vrátiť zmluvné plnenia, a to najmä Kupujúci - spotrebiteľ je povinný vrátiť zakúpený tovar v stave, v akom ho kúpil a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. Predávajúci je zároveň po obdržaní tovaru povinný tento prezrieť, pričom je oprávnený v prípade vrátenia tovaru so zníženou hodnotou započítať si voči svojej povinnosti vrátiť Kupujúcemu - spotrebiteľovi Kúpnu cenu, svoju pohľadávku pozostávajúcu z nákladov Predávajúceho na opravu tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

       40. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

       41. Pokiaľ Kupujúcemu - spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od Predávajúceho alebo ho Predávajúci k tomu vyzve, je Kupujúci – spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu tento tovar od Predávajúceho na príslušnom predajnom, servisnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení tohto článku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy Predávajúceho, prevziať.

       42. Pokiaľ Kupujúci – spotrebiteľ neprevezme v súlade s ustanovením ods. 30 tohto článku reklamovaný tovar ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovaný Tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tohto tovaru, je Predávajúci oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Občianskeho zákonníka) vo výške 3,- € (cena s DPH) za deň.

       43. V Prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ neprevezme reklamovaný tovar po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení termínu doručenia, Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu účtovať poplatok za opätovné doručovanie reklamovaného tovaru vo výške 7€ (cena s DPH).

       44. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ neprevezme reklamovaný Tovar v lehote 6 mesiacov odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovaný Tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tohto tovaru, má Predávajúci právo tovar predať (§ 656 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého Tovaru, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu - spotrebiteľovi výťažok z predaja Tovaru po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči Kupujúcemu – spotrebiteľovi.

       45. Alternatívne riešenie sporov: Nakupujúci / spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o reklamáciu (e-mailom na reklamacie@mojnabytok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  Pred tým, než zákazník podá podnet, musí sa najprv pokúsiť vyriešiť problém s  predávajúcim  (TrueOne s.r.o).

       46. Cieľom  alternatívneho riešenia sporov je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti spotrebiteľa i obchodníka.

   ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zoznam týchto subjektov nájdete tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:

   -SOI – Slovenská obchodná inšpekcia

   -Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),

   -Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,

   -súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

   Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

   Formuláre pre podanie návrhu na začatie ARS https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi 

    

   VII.

   Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

   1.  Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky alebo doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu. Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.
   2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
   3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
   4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
    • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
    • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
    • na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
   5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
   6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
   7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
   8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
   9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
   10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
   11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
   12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
   13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
   14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
   15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
    • hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
    • náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu

     Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

   16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
   - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   - predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   - poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
   - poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

        

       17. Ustanovenia čl. VII. týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

    

   VIII.

   Povrchové úpravy dreva, látok a kovu

   1. Vzorkovníky látok, kovu a dreva uvedené na stránke www.mojnabytok.sk boli transformované do elektronickej podoby s vysokými ohľadmi na kvalitu a vernosť podania. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov. U drevených častí, keďže sa jedná o prírodné drevo, jednotlivé časti morené rovnakým moridlom môžu vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru dreva a prírodné osobitosti rastu dreva.

    IX.

   Selekcia rozhodného práva

   1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

   2. Pokiaľ právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok, vtedy platí, že uvedený právny vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

   3. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto VOP alebo zmluvy, či sporov z dodávok tovaru, budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike, príslušné podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok podľa práva Slovenskej republiky.

   X.

   Záverečné ustanovenia

   1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

   2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

   3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

   4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

   5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.mojnabytok.sk.

    

   Príloha č. 1: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od

   zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov : Odstúpenie od zmluvy na stiahnutie TU    TrueOne, s.r.o.