Vážení zákazníci, vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete sa môžu dodacie lehoty niektorých produktov predĺžiť. Zároveň Vás chceme uistiť, že Vám bude tovar doručený hneď, ako to bude možné. Ďakujeme za pochopenie.

Súťažné podmienky

 

Všeobecné podmienky FACEBOOKOVEJ súťaže 

Do súťaže ste sa mohli zapojiť na našom Facebooku 

 

nová súťaž: https://www.mojnabytok.sk/sutaz-ku-dnu-deti/  

Usporiadateľ súťaže


Usporiadateľom súťaže je spoločnosť TrueOne, spol. s r.o., so sídlom Školská 40, 022 01 Čadca, IČO 43 881 149, zapísaná v OR, oddiel Sro, vložka číslo: 56899/L , (ďalej „usporiadateľ“).

Trvanie súťaže


Súťaž je časovolimitovaná a prebieha od 31.5.2020  12:00 hod do 1.6.2020 00:00:00 hod. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže (ďalej „súťažiaci“). Podmienkou účasti v súťaži je, aby súťažiaci okomentovali súťažný príspevok na Facebookovej, alebo Instagramovej stránke usporiadateľa. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

Určenie výhercu a podmienky získania výhier

Výherca sa bude žrebovať 2.6.2020 o 15:00 hod. Výhercovia budú o výhre informovaní a uverejnení na sociálnej sieti FACEBOOK a Instagram, alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti FACEBOOK. Výhercovia budú následne taktiež uverejnení aj na tejto podstránke.
 

Výhra a jej prevzatie

Výhra ako nepeňažná výhra fyzickej osoby - výhercu je príjmom oslobodeným od dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na výhru sa nevzťahuje žiaden právny nárok. Výhry v tejto súťaži sú jednoznačne definované. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru než tú, ktorú do tejto súťaže usporiadateľ poskytol, taktiež inú formu plnenia než tú, ktorá mu bola usporiadateľom pridelená, a ktorá náleží konkrétnej výhre. 

Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, usporiadateľovi súťaže, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži, a dáva súhlas so zverejnením Mena a priezviska, na sociálnej sieti FACEBOOK na stránke www.facebook.com/mojnabytok , alebo Instagrame www.instagram.com/mojnabytok.sk v prípade výhry. Uvedené súhlasy sú dané na dobu 5 rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoje rozhodnutie odvolať a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho a súťažného letáku z ďalšej účasti v súťaži vrátane nároku na výhru. Súťažiaci prehlasuje, že čítal tieto všeobecné podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Účastníci udeľujú tento súhlas bezplatne a bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný zásah do osobnostných práv dotknutej osoby z dôvodu neexistencie jej súhlasu alebo ak bol súhlas udelený s výhradami.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť tieto podmienky súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo podmienky doplniť. Tieto podmienky súťaže môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.