Súťažné podmienky

 

Všeobecné podmienky FACEBOOKOVEJ súťaže 

Do súťaže ste sa mohli zapojiť na našom Facebooku 

 

nová súťaž: https://www.mojnabytok.sk/sutaz-ku-dnu-deti/  

Usporiadateľ súťaže


Usporiadateľom súťaže je spoločnosť TrueOne, spol. s r.o., so sídlom Školská 40, 022 01 Čadca, IČO 43 881 149, zapísaná v OR, oddiel Sro, vložka číslo: 56899/L , (ďalej „usporiadateľ“).

Trvanie súťaže


Súťaž je časovo limitovaná a prebieha od 20.5.2021  12:00 hod do 31.5.2021 00:00:00 hod. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže (ďalej „súťažiaci“). Podmienkou účasti v súťaži je, aby súťažiaci okomentovali súťažný príspevok na Facebookovej, alebo Instagramovej stránke usporiadateľa. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

Určenie výhercu a podmienky získania výhier

Výherca sa bude žrebovať 1.6.2021 o 15:00 hod. Výhercovia budú o výhre informovaní a uverejnení na sociálnej sieti FACEBOOK a Instagram, alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti FACEBOOK. Výhercovia budú následne taktiež uverejnení aj na tejto podstránke.
 

Výhra a jej prevzatie

Výhra ako nepeňažná výhra fyzickej osoby - výhercu je príjmom oslobodeným od dani z príjmu podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na výhru sa nevzťahuje žiaden právny nárok. Výhry v tejto súťaži sú jednoznačne definované. Výherca si nemôže nárokovať inú výhru než tú, ktorú do tejto súťaže usporiadateľ poskytol, taktiež inú formu plnenia než tú, ktorá mu bola usporiadateľom pridelená, a ktorá náleží konkrétnej výhre. 

Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, usporiadateľovi súťaže, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži, a dáva súhlas so zverejnením Mena a priezviska, na sociálnej sieti FACEBOOK na stránke www.facebook.com/mojnabytok , alebo Instagrame www.instagram.com/mojnabytok.sk v prípade výhry. Uvedené súhlasy sú dané na dobu 5 rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoje rozhodnutie odvolať a to písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho a súťažného letáku z ďalšej účasti v súťaži vrátane nároku na výhru. Súťažiaci prehlasuje, že čítal tieto všeobecné podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Účastníci udeľujú tento súhlas bezplatne a bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súťažiaci berie na vedomie, že usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný zásah do osobnostných práv dotknutej osoby z dôvodu neexistencie jej súhlasu alebo ak bol súhlas udelený s výhradami.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť tieto podmienky súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo podmienky doplniť. Tieto podmienky súťaže môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.