Vážení zákazníci v dňoch od 11.01.2022-14.01.2022 bude prebiehať inventúra. Naša infolinka funguje v obmedzenom režime. Všetky dotazy smerujte na e-mail info@mojnabytok.sk Ďakujeme

Ako správne reklamovať tovar?

Ako správne odoslať reklamáciu?

 

Ako reklamovať? Túto otázku si určite položil každý komu bol  doručený nekompletný či poškodený tovar. Na internete môžeme nájsť množstvo vzorov tlačív i zákonov ktoré stanovujú lehotu na vybavenie reklamácie a informácie o ochrane spotrebiteľa.  Zároveň i každý internetový obchod má vo svojich obchodných podmienkach uvedený reklamačný poriadok ktorý si je každý klient povinný prečítať predtým ako uzatvorí svoju objednávku. Reklamačný poriadok však býva väčšinou veľmi zdĺhavý, preto sme si pre Vás pripravili zjednodušenú verziu v 10. základných krokoch dôležitých pre uplatnenie reklamácie. Článok zároveň obsahuje  kapitolu o kontrole pred montážou, ktorá je zostavená z 3 jednoduchých krokov doplnených o obrázky.

 

 

Kapitola1.     Reklamačný poriadok v 10  základných bodoch:

 

 1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 

2. Na zrkadlá a sklá sa nevzťahuje reklamácia, je potrebné si ich skontrolovať pri preberaní tovaru.

3. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu písomne alebo emailom.

4. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

5. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

6. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené nasledujúce podmienky:

a) doručenie reklamácie / písomne, emailomb) zaslanie fotodokumentácie

7. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho, spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady 

b) predávajúci vadný tovar vymení.

8. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný 

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar.Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodneme na dlhšej lehote.

10. Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

- nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu

- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

- Uplynutím záručnej doby tovaru

- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

- zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

 

Kapitola 2.          Kontrola pred montážou v 3 krokoch:

 

  1. Kontrola Balíkov

Pri doručení je potrebné skontrolovať počet balíkov. Ako príklad je uvedený Regál Filip 45, ktorý sa skladá z dvoch balíkov- 1/2  a 2/2 . Pokiaľ zistíte že Vám niektorý z balíkov chýba alebo je na štítku balíka uvedené iné farebné prevedenie, je potrebné kontaktovať ihneď predajcu.

kontrola-balikov
  1. Kontrola dielov

Po rozbalení balíkov je potrebné skontrolovať počet dosiek podľa montážneho návodu.

a)Pokiaľ  niektorý z dielov chýba, je potrebné označiť chýbajúci diel na montážnom návode a zhotoviť fotodokumentáciu

b)Pokiaľ je niektorý z dielov poškodený, je potrebné zhotoviť fotodokumentáciu poškodeného dielu + označiť poškodený diel na montážnom návode.

Fotografie je potrebné zaslať na reklamačný mail.

oznacenie_na_montaznom_navode

 

3.Kontrola montážnej sady.

Po kontrole dielov je potrebné skontrolovať či bola doručená montážna sada.

montazna_sada

a)Pokiaľ montážna sada chýba, je potrebné kontaktovať predajcu prostredníctvom mailu.

b) Pokiaľ pri kontrole montážnej sady zistíte že chýba niektorá zo skrutiek, kolíkov, úchytov či pántov, je potrebné chýbajúce kusy označiť na montážnom návode a fotodokumentáciu zaslať na reklamačné oddelenie mailom.

 

 

  1. Uplatnenie reklamácie

Pokiaľ ste vykonali základnú kontrolu v 3 krokoch a je všetko v poriadku, môžete začať s montážou. V prípade že začnete s montážou i napriek tomu že sú niektoré diely poškodené, výrobca môže klasifikovať poškodenie ako mechanické. Čo znamená že mohlo vzniknúť počas montáže výrobku a reklamáciu môže zamietnuť i napriek záručnej lehote 2 rokov. Výmenu dielu si teda budete musieť uhradiť na vlastné náklady. V prípade skiel a zrkadiel je potrebné vykonať kontrolu ešte za prítomnosti šoféra. Pokiaľ bude poškodenie sklenených častí zistené neskôr, reklamácia byť uplatnená nemôže.

Pokiaľ nebude s reklamáciou zaslaná i potrebná fotodokumentácia, nemôžme začať reklamačné konanie. Reklamačná doba začína plynúť dňom zaslania všetkých potrebných materiálov k reklamácií.